მიმდინარეობს საიტის განახლება

სკრინინგი, სკოპინგი და გზშ

საქართველოს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი საქმიანობის განმახორციელებელს ავალდებულებს საქმიანობის დაგეგმვის ეტაპზე გარემოს დაცვის სამინისტროს წარუდგინოს გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების ანგარიში.
 
ჩვენი ექსპერტები და დარგის სპეციალისტები კვლევებზე დაყრდნობით მოამზადებენ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების ნებართვის მისაღებად საჭირო ყველა დოკუმენტს, რომელიც შემუშავებული იქნება ეროვნული კანონმდებლობის გათვალისწინებით.
 
კონკრეტული სერვისები:
  • სკრინინგის დოკუმენტის მომზადება
  • სკოპინგის დოკუმენტის მომზადება
  • გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) დოკუმენტის მომზადება
  • ზურმუხტის ქსელზე ზემოქმედების შეფასება (ზზშ)
  • ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშის მომზადება