მიმდინარეობს საიტის განახლება

გრინ სთეფსი, კვლევები

სახელმწიფო სტრუქტურები გარკვეულ საწარმოებს უდგენენ გარკვეული სახის კვლევის ჩატარებას.

აღნიშნული აქტივობა მოიცავს როგორც საველე, ასევე ლაბორატორიული კვლევების ჩატარებას.

საველე კვლევის შესაბამისი დარგის ექსპერტები სპეციალური აღჭურვილობით და უახლესი აპარატურით ატარებენ კვლევებს. კვლევის შედეგად მზადდება ანგარიში რომელშიც დეტალურად არის აღწერილი არსებული ვითარება, საქმიანობის შედეგად გამოწვეული შესაძლო ზემოქმედება და შემარბილებელი ღონისძიებები.  

ობიექტის საქმიანობიდან გამომდინარე საველე კვლევებთან ერთად კომპანიის ექსპერტები გეგმავენ საჭირო ლაბორატორიული კვლევების გრაფიკს, იღებენ ანალიზების ნიმუშებს და ხდება მათი დამუშავება.

ლაბორატორიული კვლევების შედეგებზე დაყრდნობით გაიცემა შესაბამისი რეკომენდაციები, დაიგეგმება შემარბილებელი ან განისაზღვრება საკომპენსაციო ღონისძიებები.