მიმდინარეობს საიტის განახლება

მონიტორინგი

საქართველოს გარემოსადცვითი კოდექსი საქმიანობის განმახორციელებელს  ავალდებულებს, სხვადასხვა პერიოდულობით  განახორციელოს საქმიანობის მონიტორინგი და შედეგები წარუდგინოს გარემოს დაცვის სამინისტროს.

მონიტორინგის ფარგლებში სამინისტროს მიერ გაცემული გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებაში მოცემული პირობის მიხედვით შესაბამისი დარგის ექსპერტები პერიოდულად მოახდენენ საქმიანობის განხორციელების ადგილზე ვიზიტს. ექსპერტების მიერ ჩატარდება შესაბამისი კვლევები და საველე სამუშაოები, საქმიანობის მიხედვით განისაზღვრება ჩასატარებელი კვლევების სეზონურობა. შედეგად მომზადდება მონიტორინგის ანგარიში, რომელიც წარედგინება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რათა ბიზნესოპერატორმა შეძლოს საქმიანობის გაგრძელება. 

კონკრეტული სერვისები:
  • გარემოსდაცვითი მონიტორინგი
  • გარემოსდაცვითი ზარალის და რისკების შეფასება