მიმდინარეობს საიტის განახლება
მიწის ნაკვეთის დაგეგმარება და დეტალური რუკის მომზადება

მიწის ნაკვეთის დაგეგმარება გულისხმობს ელექტრონული რუკის მომზადებას გეოინფორმაციულ (GIS) სისტემაში, რომელზეც სრულადაა დატანილი ნაკვეთის ყველა დეტალი შესაბამისი პარამეტრების მითითებით:
  • მცენარეთა გაშენების სქემა, სექტორების მიხედვით
  • შიდა გზები 
  • ქარსაცავი
  • ღობის კონტური
  • საირიგაციო გეგმა - ფილტრაციის სადგურის მდებარეობა, მაგისტრალური და ქვემაგისტრალური მილები, რეზერვუარი და ა.შ.
  • საწარმოო და ადმინისტრაციული ფართი (რუკაზე გამოიყოფა ზონა, სადაც უნდა განთავსდეს: საწყობები, საშრობი/საწარმო, ადმინისტრაციული შენობა, სატრაქტორო პარკის ადგილი და ა.შ.)  
აგრო სოლუშენსი უზრუნველყოფს ნებისმიერი ფართობის დაპროექტებას, სფეციფიკაციების გათვალისწინებით.