მიმდინარეობს საიტის განახლება

გრინ სთეფსის პროექტები

გრინ სთეფსი წარმოადგენს გარემოსდაცვით საკონსულტაციო კომპანიას, რომელიც ბაზარზე 2019 წლიდან ოპერირებს. კომპანიის საქმიანობის არელაში შედის საკონსულტაციო მომსახურეობის გაწევა და მონიტორინგი. 

გრინ სთეფსმა 2019 წლიდან დღემდე განახორციელა მრავალი გარემოს დაცვითი პროექტი, რომლებიც მიმართულია სოფლის მეურნეობის სფეროში საჭირო ნებართვების მიღებაზე. კომპანიის მიერ განხორციელდა შემდეგი პროექტები: ჭაბურღილიდან წყალაღების ლიცენზიის მოსაპოვებლად საჭირო დოკუმენტების მომზადება, სამელიორაციო სისტემების მოეწყობა-ექსპლუატაციისთვის სკრინინგის, სკოპინგისა და გზშ-ს დოკუმენტების მომზადება და ნებართვების მიღება.