მიმდინარეობს საიტის განახლება

მიწის ნაკვეთის აგროტექნიკური შეფასება და რეკომენდირებული კულტურების შერჩევა

აგრო ლენდი აგრო ლენდი

აგრო ლენდმა 2021 წელს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში, მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქანდაში, 140 ჰა-ზე განახორციელა პროექტი “მიწის ნაკვეთის აგროტექნიკური შეფასება და რეკომენდირებული კულტურების შერჩევა”.

პროექტის ფარგლებში კომპანიის აგრონომების, აგროინჟინრების და ექსპერტების მიერ, ნაკვეთი დაიყო სექტორებად და აგროტექნიკურად შეფასდა.


შესრულებული სამუშაოები:

  • რელიეფის შეფასება
  • გავრცელებული კულტურების, მცენარეთა ზოგადი მდგომარეობის, არსებული ელექტრო გადამცემი ანძების და ინფრასტრუქტურის ნარჩენების აღწერა
  • არსებული ქარსაცავის მდგომარეობის შეფასება და საჭიროება
  • დაჭაობების დონის, გრუნტი წყლების არსებობის და რისკების შეფასება
  • კლიმატის დახასიათება -  ოფიციალური მონაცემების მიხედვითაც შეფასდა ნაკვეთის ტერიტორიაზე არსებული ყველა ის კლიმატური პარამეტრი, რომელმაც შესაძლოა გავლენა იქონიოს კულტურათა მოყვანა/წარმოებაში
  • ნაკვეთზე საირიგაციო წყლის რესურსის პოტენციალის შეფასება
  • ნიადაგის და წყლის ლაბორატორიული ანალიზების ჩატარება


კომპანიის მიერ ასევე დამატებითი კვლევები ჩატარდა დრონის საშუალებით - შეფასდა რელიეფი, მცენარეული საფარი და სხვა ფიზიკური პარამეტრები, ასევე დამკვეთისთვის მომზადდა ფოტომასალები.


საველე კვლევების, მოძიებული ინფორმაციის და ლაბორატორიული ანალიზების შეჯამების შედეგად, დადგინდა/შეფასდა:

  • ნაკვეთზე გასაშენებელი რეკომენდირებული კულტურები
  • შესაძლო რისკები თითოეული კულტურის წარმოებისას


მდებარეობა: მცხეთა-მთიანეთი, მცხეთის მუნიციპალიტეტი

ფართობი: 114 ჰექტარი

პროექტის განხორციელების პერიოდი: 2021 წელი